Vyberte stranu

Moduly Orion

Modul Firemné aktivity

Modul Firemné aktivity

využívajú firmy, ktoré potrebujú mať prehľad nad zadávaním úloh svojim zamestnancom, plnením jednotlivých úloh, kontrolou plnenia zadaných úloh a ich plánovaním. Pomocou modulu si zabezpečíte dokonalý prehľad o stave plnenia jednotlivých úloh, zodpovedných pracovníkoch a termínoch plnenia k jednotlivým úlohám a tým aj kontrolu nad rozvojom a neustálym zlepšovaním vašej firmy.
Pri každej úlohe alebo projekte môžete stanoviť priority a dôležitosť. Stanovenie priority a dôležitosti pomáha užívateľom určiť správne poradie plnenia úloh, organizovanie práce a napomáha riešiť plánovanie.
V module evidujete pracovné úlohy a činnosti jednotlivo alebo v rámci oddelenia.

Softvér Firemné aktivity umožňuje každému zamestnancovi vytvoriť vlastný harmonogram práce na týždeň, mesiac a pod. a kontrolovať si jeho plnenie. Evidencia obsahuje históriu zadaných a splnených úloh.

Modul spolupracuje s modulom Číselníky ,v ktorom vediete evidenciu zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov, s podrobnými kontaktnými údajmi na osoby, adresy na organizácie, zamestnancov, evidencia stredísk, zákaziek a veľa ďalších informácií.

Modul Firemné aktivity ponúka

 • rýchle vyhľadanie záznamov, zmlúv alebo dodatkov podľa vlastných kritérií
 • triedenie zmlúv podľa predmetu zmluvy, čísla, zákazky
 • prehľad zmlúv a dodatkov podľa odberateľov, dodávateľov
 • prehľadné informácie o stave plnenia úloh, o druhu zmluvy
 • filter na zobrazenie zoznamu zmlúv podľa platnosti a stavu
 • kontrola rozpracovaných úloh a zmlúv
 • informácia o uložení zmluvy
 • dátum podpisu zmluvy
 • export a import údajov
 • sumácia vybraných záznamov
 • zoskupovanie a vyhodnocovanie záznamov
 • predvýplňanie údajov z Číselníkov
 • farebné označovanie prioritných údajov
 • vytváranie užívateľských zostáv a tlač
 • zadávanie dátumov výberom z pomocného kalendára v aktívnom okne
 • poznámky

 

Úlohy

 • plánovanie doby realizácie projektov a úloh
 • zadanie práce, úlohy jednotlivému zamestnancovi alebo skupine
 • zadávateľ úlohy
 • riešiteľ /zodpovedná osoba/ za splnenie úlohy
 • organizácia, pre ktorú sa vykonáva zadaná úloha, činnosť, projekt
 • evidencia projektov, úloh a podúloh naviazané na konkrétnu spoločnosť
 • dátum začatia a ukončenia úlohy, činnosti, projektu
 • skutočný dátum splnenia termínu
 • stanovenie priority a dôležitosti
 • stav plnenia úlohy, činnosti

E-mail

 • zoznam oslovených kontaktov
 • možnosť odoslania e-mailu s prílohami priamo na naviazané kontakty
 • informácie prístupné na jednom mieste

Dochádzka slúži na evidenciu dochádzky zamestnancov vo firme a na evidenciu vykonávaných prác a činností jednotlivých zamestnancov v rámci dňa. Vedúci získa podrobné a prehľadné informácie o každom zamestnancovi aké činnosti vykonával počas dňa, kde bol, ako dlho – ako efektívne využil pracovnú dobu. Napr. zamestnanec vykonával od 8.00 – 10.00 programovacie práce, od 10.00 – 16.00 bol na služobnej ceste u zákazníka, koľko hodín sa bude fakturovať, koľko času strávil na ceste a pod.

Zmluvy slúži na evidenciu jednotlivých typov zmlúv a ich umiestnenia.
Zabezpečí rýchle dohľadanie všetkých uzatvorených zmlúv a dodatkov k nim.
Program umožňuje vlastné číslovanie zmlúv používateľom alebo čísla zmlúv sú prideľované programom. Pri evidencii zmluvy alebo dodatku zadávate výšku zmluvne dohodnutej sumy.
Získate prehľad a poriadok v uložených zmluvách a dodatkoch. Zmluvy máte pod kontrolou.