Vyberte stranu

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi spoločnosťou Orionis SK s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 47 314 141 zapísaná v obchodnom registri vedenom na OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 59512/L a jej zákazníkmi v oblasti predaja softvérových produktov a poskytovaných služieb.
Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili a ďalej licenčnými podmienkami Orionis SK s.r.o. k programu Orion a ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z., o autorskom práve.

2. Vymedzenie pojmov a licencie
Poskytovateľ – spoločnosť Orionis SK s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Nadobúdateľ/Kupujúci – sa chápe právnická alebo fyzická osoba, (ktorá nie je spotrebiteľom), ktorá s poskytovateľom uzatvára zmluvu za účelom svojho podnikania.

Softvérový produkt je softvér spoločnosti Orionis SK, dokumentácia v elektronickej alebo v tlačenej podobe, a tiež aktualizácie a doplnky k pôvodnému softvérovému produktu. Produktom sú tiež služby, poskytnuté spoločnosťou Orionis SK.
Nákup softvéru nie je klasický nákup tovaru, na softvér sa nevzťahuje záručná doba ako pri nákupe spotrebného tovaru.

Licenčná zmluva je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, ktorej predmetom je počítačový program.

Softvérový produkt sa nepredáva, iba sa poskytuje zákazníkovi právo na jeho používanie – licencia pre užívateľa.

Orionis SK priznáva zákazníkovi časovo neobmedzené a neprenostné právo používať softvérové produkty vždy len na jednom počítači, ktorý z pohľadu programu bude slúžiť ako SERVER. (jednoduchá licencia).
Zákazník môže vytvárať kópie softvéru, ktoré môžu byť používané výhradne pre záložné účely (záložné kópie).

Pre využívanie softvéru na viacerých počítačoch alebo na väčšom počte pracovísk súčasne, musí mať odberateľ viacnásobnú licenciu.

V rámci viacnásobnej licencie prináleží zákazníkovi časovo neobmedzené a neprenosné právo používať softvér len na takom počte počítačov ako bolo dohodnuté v zmluve.
Využívanie softvérových produktov na viacerých počítačoch súčasne je rovnaké ako aj využívanie v sieti na viacerých pracoviskách. (sieťová licencia)
Pravidlá pre viacnásobné licencie sú rovnaké ako pre sieťové licencie. Počet počítačov a pracovísk musí byť dohodnutý v zmluve.
Zákazník bude dodržiavať všetky pokyny dohodnuté v Licenčnej zmluve.

Užívateľské práva k softvéru (jednoduchá licencia, viacnásobná licencia, sieťová licencia) môže získať podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba), nezisková organizácia, ktorý používa softvérový produkt pre zaistenie prevádzkových potrieb.

Obchodný partner je podnikateľský subjekt oprávnený na predaj softvérových produktov Orionis SK pod svojím obchodným menom.

Internetové stránky Orionis SK sú prevádzkované spoločnosťou Orionis SK na adrese www.orionis.sk.

3. Ponuka vlastného softvéru
Orionis SK je producentom softvérových produktov – IS Orion , modulov a aplikácií.
Podmienky používania softvérových produktov sú vymedzené v „Licenčnej zmluve“. Uzatvorením Licenčnej zmluvy vyjadruje nadobúdateľ súhlas s týmito VOP a reklamačnými podmienkami.

4. Zákaznícka podpora a aktualizácie
Súbor služieb zákazníckej (systémovej) podpory zahŕňa:

 • telefonickú podporu počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hodiny
 • e-mailovú podporu – odpovede budú zaslané e-mailom pokiaľ možno obratom, najneskôr však do konca nasledujúceho pracovného dňa

 

 • aktualizácie softvérových produktov – na stiahnutie na webovej stránke

Podmienkou vzniku nároku na zákaznícku (systémovú) podporu je registrácia softvérového produktu, ktorá je vykonaná automaticky.
Kompletný balík služieb v rámci zákazníckej podpory môže využívať používateľ licencie ku všetkým softvérovým produktom a verziám, ak uhradí ročnú systémovú (zákaznícku) podporu, ktorá tvorí 20 % z celkovej ceny produktu.
Pre predĺženie platnosti služieb zákazníckej (systémovej) podpory je potrebné zakúpiť si každý rok pre rovnaký produkt tento balík služieb vždy k rovnakému dátumu. Pre zakúpenie alebo obnovenie služieb zákazníckej podpory pre nasledujúci rok, je potrebné mať uhradený poplatok za rok predchádzajúci.
V opačnom prípade je potrebné okrem ceny za balík zákazníckej (systémovej) podpory na ďalší rok uhradiť poplatok za aktualizáciu starších verzií softvérových produktov vo výške 50 % z celkovej ceny produktu.
Orionis SK nie je povinný archivovať staršie verzie softvéru.
Ak si zákazník neplatí ročnú systémovú (zákaznícku) podporu viac ako 1 rok a nie sú zachované staršie verzie softvéru, je nutné pre správnu funkčnosť softvéru, zakúpiť novú licenciu.
Čerpanie služieb zákazníckej podpory je možné od okamihu úhrady licencie.

V prípade, že používateľ licencie si neplní akékoľvek finančné záväzky voči Orionis SK, má Orionis SK právo po predchádzajúcom oznámení pozastaviť poskytovanie služieb zákazníckej ( systémovej )podpory. Pokiaľ si používateľ licencie nesplní svoje finančné záväzky voči Orionis SK najneskôr do 15 dní od pozastavenia poskytovania služieb zákazníckej podpory, jedná sa o podstatné porušenie zmluvných podmienok a spoločnosť Orionis SK je oprávnená odstúpiť od Licenčnej zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy nie je spoločnosť Orionis SK povinná vrátiť používateľovi licencie už uhradené poplatky a finančné plnenie prijaté v súvislosti s poskytnutím licencie pred účinnosťou odstúpenia.

V prípade zakúpenia licencie prostredníctvom obchodného partnera musí registráciu softvérového produktu vykonať sám používateľ oznámením spoločnosti Orionis SK a preukázaním sa o úhrade faktúry.

5. Služby
Používateľovi licencie k softvérovým produktom môžu byť poskytnuté tieto služby podľa aktuálneho cenníka na www.orionis.sk:

 • inštalácia ostrej verzie alebo aktualizácie softvéru
 • vzdialená správa
 • programovacie práce
 • odborná konzultácia a servisný zásah u užívateľa
 • expertná konzultácia
 • kontrola a obnovenie databázy
 • školenie užívateľov
 • cestovné

Pokiaľ objednaná služba nie je uvedená v cenníku a Orionis SK súhlasí s jej poskytnutím, je cena služby stanovená dohodou zmluvných strán.
Ceny služieb v cenníku platia pre poskytnutie služby počas pracovných dní a v pracovnej dobe.
V prípade objednania a poskytnutia služby v mimopracovnej dobe, alebo požiadavky na zahájenie práce skôr než za 48 hodín od objednania je k základnej sadzbe účtovaný príplatok.
Pred začatím poskytovania služieb s hodinovou sadzbou Orionis SK zostavuje cenovú kalkuláciu podľa platného cenníka.
Konečné ceny týchto služieb nie je možné stanoviť vopred, pretože sa odvíjajú od skutočného rozsahu poskytnutých služieb. Rozsah a druh poskytnutých služieb sa môže so súhlasom oboch strán od kalkulácie líšiť.
Ceny služieb sú dané cenníkom a podľa typu – hodinovými sadzbami a sadzbami za kilometer.
V prípade, že doba vykonania služby je dlhšia než jedna hodina, je za každých ďalších začatých 15 minút účtovaná pomerná časť hodinovej sadzby.
Služba typu vzdialená správa je účtovaná v minimálnom rozsahu 15 minút.

6. Objednávka
Podstatné náležitosti objednávky :

 • názov softvérového produktu, typ alebo veľkosť licencie
 • zákaznícka (systémová podpora) a softvér, ku ktorému sa vzťahuje
 • požiadavka na vykonanie služieb, požiadavka na výjazd
 • požiadavka na školenie užívateľov a počet
 • firma/meno, IČO, sídlo/adresa, telefón

Orionis SK vyzve objednávateľa na prípadné doplnenie objednávky alebo objasnenie požiadaviek.
Podaním objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku Orionis SK a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.
Kúpnu zmluvu tvoria výlučne podmienky uvedené v Licenčnej zmluve.
Na základe objednávky bude zákazníkovi zaslaná Licenčná zmluva. Po odsúhlasení a podpísaní Licenčnej zmluvy a zároveň po úhrade preddavkovej faktúry za program, sa uskutoční inštalácia softvérového produktu s vygenerovaným licenčným kódom pre aktiváciu softvéru.
Ak vyžaduje charakter softvérového produktu alebo služby spracovanie cenovej kalkulácie alebo ponuky, je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma stranami.
Licencie k softvérovým produktom a službám je možné objednať telefonicky , e-mailom (obchod@orionis.sk), písomne alebo pomocou online objednávok na internetových stránkach Orionis SK.

7. Dodacie a platobné podmienky
Dodacia lehota pri softvérových produktoch je obvykle 3 pracovné dni a začína plynúť dňom pripísania bezhotovostnej platby na účet Orionis SK. Dodacia doba sa predlžuje v prípade, ak je objednávateľ so svojimi záväzkami voči dodávateľovi v sklze a pri výskyte nepredvídaných udalostí a prekážok.
Objednávateľovi bude zaslaný vygenerovaný licenčný kód na inštaláciu softvéru. Pri samoinštalácii softvéru objednávateľom, nenesie Orionis SK žiadnu zodpovednosť za vzniknuté problémy softvérového produktu, ani za chyby, stratu a poškodenie údajov.
Pri objednaní softvéru s inštaláciou bude samostatne účtovaná doprava a vykonané práce podľa cenníka služieb. Pre bezproblémovú prevádzku softvéru je odporúčaná inštalácia spoločnosťou Orionis SK a školenie pre užívateľov softvéru. Dôvodom je zaistenie funkčného databázového prostredia a správne používanie softvéru.

8. Miesto a termín poskytnutia služby
Miestom vykonania služieb je sídlo Orionis SK, pokiaľ nie je objednaná služba s výjazdom k zákazníkovi. V tomto prípade je k cene za poskytnuté služby účtované cestovné (cesta tam i späť)podľa platného cenníka.
Služby vykonávané mimo sídla Orionis SK (na mieste určenom zákazníkom), budú vykonané v dohodnutom termíne podľa možností Orionis SK, nie však skôr, ako nasledujúci pracovný deň.

9. Platba
Licencie za softvérové produkty a služby zákazníckej (systémovej) podpory sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom vopred na zálohovú alebo originál faktúru. Splatnosť daňového dokladu v tomto prípade je 7 dní.
Cena za poskytnutie služieb môže byť uhradená bezhotovostným prevodom vopred na základe preddavkovej faktúry .
Výnimku môžu tvoriť služby na objednávku, pri ktorých nie je možné dopredu odhadnúť čas potrebný pre poskytnutie služby. napr. technická analýza údajov, úpravy tlačových výstupov, služby, ktoré sú expedované elektronicky. Tieto služby môžu byť po dohode fakturované po ich dodaní. Splatnosť daňového dokladu je 7 dní.  Výnimka je prípustná so súhlasom spoločnosti Orionis SK, nie je nárokovateľná.
Služba vzdialená správa sa uhrádza bezhotovostným prevodom po poskytnutí. Splatnosť daňového dokladu je 7 dní. Nesplnením peňažného záväzku kupujúceho má spoločnosť Orionis SK právo na náhradu vzniknutej škody. Po lehote splatnosti faktúry má Orionis SK právo uplatniť si k náhrade úroky 0,5% za každý deň omeškania, náklady na upomienky a náklady na právne úkony s tým spojené.
V prípade akýchkoľvek nesplnených peňažných záväzkov nadobúdateľa voči poskytovateľovi Orionis SK, Orionis Sk si vyhradzuje právo pozastaviť a neposkytovať žiadne služby pre zákazníka až do vyrovnania pohľadávky.

10. Odstúpenie od zmluvy
Za Spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný užívateľ, ktorý pri objednaní produktu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

Nadobúdateľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (počítačový program) alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené poskytovateľovi najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
Odstúpenie od zmluvy uplatní nadobúdateľ písomne listom alebo e-mailom a uvedie, že odstupuje od zmluvy. Uvedie dátum objednávky, číslo faktúry, svoje meno, adresu firmy a číslo účtu pre vrátenie platby. Poskytovateľ mu po prijatí odstúpenia potvrdí jeho prijatie e-mailom.

V prípade odstúpenia od kúpy počítačového programu, nesmie byť vôbec použitý, nesmie dôjsť k jeho aktivácii podľa Licenčnej zmluvy a musí byť kompletný.

Právo na odstúpenie od zmluvy na poskytovanie služieb nadobúdateľ/užívateľ nemá v prípade, ak s jeho súhlasom nastalo plnenie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.

Školenie je možné bezplatne stornovať alebo zmeniť najneskôr do 2 pracovných dní do 13.00 hod., od pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia.

Odstúpenie od zmluvy je neplatné, ak prejav vôle o odstúpení od zmluvy nebude poskytovateľovi písomne doručený do 14. dňa od prevzatia softvérového produktu (počítačového programu).

11. Záručné a reklamačné podmienky
Oprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamácia, ktorej príčinou vzniku bola chyba softvérového produktu zavinená zo strany Orionis SK. (ďalej len Orionis)
Orionis poskytuje záruku 6 mesiacov na softvérový produkt od dátumu uzatvorenia Licenčnej zmluvy a na tlačové výstupy vytvorené na zákazku.
Pri opravených tlačových výstupoch nevzniká nárok na novú záručnú dobu.
Predmetom reklamácie nie je zlá funkčnosť softvérového produktu, ktorá vznikla zo strany nadobúdateľa.
Nadobúdateľ je oprávnený vytknúť chyby softvérového produktu do šiestich mesiacov odo dňa zakúpenia licencie.
Nadobúdateľ sa zaväzuje oznamovať chyby a poruchy programu písomne. Orionis je oprávnená kontaktovať nadobúdateľa na získanie doplňujúcich informácií k reklamácii alebo pri chybách produktu a požiadať o písomné doplnenie podkladov.
Funkcia programu mimo rámec , ani nevhodnosť programu pre dosiahnutie cieľov nadobúdateľa nie sú dôvodom k uplatňovaniu reklamácie.

Orionis neručí za bezpečnosť dát a nezodpovedá za chyby, ktoré preukázateľne nevzniknú jeho pracovným zásahom alebo vzniknú v dôsledku neposkytnutia informácií nadobúdateľom.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym používaním softvérových produktov alebo chybným narábaním s nimi (napr. prepísaním, zmazaním, napadnutím vírusmi), tiež neoprávneným pozmeňovaním, inštalovaním, kopírovaním, a tiež za chyby spôsobené treťou osobou, udalosťou, za ktoré je zodpovedná tretia osoba alebo iným neoprávneným použitím.
Orionis neručí za prípadné škody či náklady vzniknuté nesprávnym používaním tohto programového vybavenia, ani za chyby spôsobené neodvrátiteľnými okolnosťami.
Orionis neručí za prípadné vzniknuté závady a škody keď je softvérový produkt používaný na chybne nakonfigurovanom PC alebo chybne nastavenej počítačovej sieti.
Orionis neručí za závady a škody keď je softvérový produkt používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku.
Orionis nezodpovedá za vzniknuté chyby, závady a škody, keď používateľ odmietol inštaláciu a školenie softvérového produktu a keď používateľ vykonáva zásahy do databázových súborov inými prostriedkami než dodaným softvérom.
Orionis SK nezodpovedá za stratu či poškodenie údajov, ktoré neboli správne zálohované.
Orionis SK nenesie zodpovednosť za ušlý zisk užívateľa.
Orionis SK nie je povinný poskytovať zákaznícku (systémovú) podporu a vykonávať vývoj alebo údržbu starších verzií softvérových produktov.

Nadobúdateľ je povinný:
Dodržiavať a riadiť sa pokynmi pracovníkov Orionis SK.
Ďalej sa zaväzuje prevádzkovať systém na počítačoch splňujúcich „systémové požiadavky“ – Windows XP, 7, 8 a vyššie.

Orionis zodpovedá za chyby funkčnosti softvéru v súlade s dokumentáciou a jej dodatkami, pričom zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií softvérového produktu, nie za chyby starších verzií a na upravené tlačové výstupy, vykonávané práce na zákazku.
Nadobúdateľ má možnosť oboznámiť sa so softvérovým produktom z hľadiska jeho funkčnosti a použiteľnosti v konkrétnej situácii skôr, než ho začne používať. (prezentácia softvéru, testovacia verzia) Toto platí aj pre aktualizácie.

12. Tlačové zostavy
Užívateľsky upravené tlačové výstupy sú technicky i obsahovo závislé na databáze konkrétnej verzie softvérového produktu. V rámci aktualizácie softvérového produktu je Orionis oprávnený zmeniť databázu, čo môže viesť k chybám alebo nefunkčnosti niektorých údajov. Používateľ softvérového produktu je povinný vyskúšať aktualizáciu softvéru pred použitím tlačových výstupov, otestovať užívateľsky upravené tlačové výstupy. V prípade zistenia nefunkčnosti tlačových výstupov si môže opravu tlačového výstupu používateľ vykonať sám alebo si môže objednať túto úpravu v spoločnosti Orionis SK. Bezplatné opravy tlačových výstupov vykoná Orionis u originálnych tlačových výstupov a tlačových výstupov, ktoré upravil na zákazku. Orionis zodpovedá za správnu funkciu originálnych tlačových výstupov, ktoré sú dodávané so softvérom.

13.Vybavenie reklamácie
Používateľ softvérového produktu oznámi e-mailom alebo písomne popis reklamovanej chyby, vrátane licenčného kódu, kontaktné údaje a kontaktnú osobu.
Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené.
O oprávnenosti reklamácie rozhodne Orionis ihneď, pri zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Orionis užívateľa e-mailom alebo písomne.
V prípade, že chyba softvéru je zavinená Orionis, užívateľovi bude poskytnutá verzia, v ktorej bude odstránená reklamovaná chyba alebo bude užívateľovi iné riešenie na odstránenie chyby bez zbytočného odkladu.
V prípade neoprávnenej reklamácie alebo ak nie je možné preukázať, že chyba softvérového produktu bola spôsobená spoločnosťou Orionis budú používateľovi softvéru účtované služby spojené so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej používateľom podľa platného cenníka služieb platného v čase vykonávania týchto úkonov.
Pri neoprávnenej reklamácii je nadobúdateľ povinný uhradiť Orionis všetky náklady súvisiace s prešetrením tejto neoprávnenej reklamácie najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. (14 dní)

14.Záverečné ustanovenia
Tieto VOP je spoločnosť Orionis SK oprávnená meniť bez súhlasu užívateľa. O zmenách bude informovať užívateľa a novú verziu zverejní na svojej internetovej stránke. Ak bude užívateľ naďalej využívať služby alebo iné plnenie spoločnosti Orionis SK, stávajú sa pre neho novelizované VOP záväzné a má sa za to, že s nimi súhlasil.
Ak užívateľ nesúhlasí so zmenenými obchodnými podmienkami, má možnosť túto zmenu odmietnuť formou výpovede v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o zmene týchto obchodných podmienok s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť odo dňa doručenia výpovede.
Pokiaľ druhá strana neučiní výpoveď v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o zmene týchto obchodných podmienok, potom sa má za to, že druhá zmluvná strana so zmenou VOP súhlasí.
Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo neúčinnosť VOP ako celku.
Orionis SK je oprávnená spracovať a uložiť osobné údaje užívateľa licencie , ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu svojich obchodných záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z Licenčnej zmluvy. Takto získané údaje sú archivované po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania a nie sú poskytované tretím stranám. Uzatvorením zmluvy užívateľ súhlasí so zasielaním informácií o softvérových produktoch a službách v písomnej alebo elektronickej podobe. Ďalšie náležitosti upravuje Licenčná zmluva.
Týmito VOP nie sú dotknuté ustanovenia autorského zákona a sankcie za nelegálne používanie upravujúcich používanie počítačových programov.
Prípadné spory medzi Orionis SK a zákazníkom sa riešia dohodou. Ak sa nedosiahne dohoda nasleduje pokus o zmier. V prípade neúspechu sa spor rieši súdnou cestou.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2016